သုံးမှှားပူးသတ်တမတန်းကျောင်းသားလေးများအား လစဉျထောက်ပံ့ငွေ တစ်ဦးလၽှင် ၁၀၀၀၀ကျပ်စီဖြင့် ၃၀၀၀၀ကျပ် ထောက်ပံ့ချီးမြှင့်ခြင်း။ ၃.၆.၂၀၁၇

   ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇြန္လ ၃ ရက်။

   
 

သုံးမှှားပူးသတ်တမတန်းကျောင်းသားလေးများအား လစဉျထောက်ပံ့ငွေ တစ်ဦးလၽင် ၁၀၀၀၀ကျပ်စီဖြင့် ၃၀၀၀၀ကျပ် ထောက်ပံ့ချီးမြင့်ခြင်း။ ၃.၆.၂၀၁၇