“ အေျခခံအေရးေပၚသားဖြားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ေမြးကင္းစကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း Basic Emergency Obstectric and Newborn Care (BEmONC)” စတုတၴအသုတ္ သင္တန္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔အထိ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႏွင့္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ  “ အေျခခံအေရးေပၚသားဖြားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ေမြးကင္းစကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း  Basic Emergency Obstectric and Newborn Care (BEmONC)”  စတုတၴအသုတ္ သင္တန္းကို   ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႕မွ ၂၈-၁၂-၂၀၁၆  ရက္ေန႔ထိ  (၃)ရက္ၾကာ  သင္ၾကားပို႕ခ်သြားပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သူစာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။